Συμμετοχή σε συνέδρια συνεργαζόμενων φορέων και εταιρειών