Καταστατικό

Καταστατικό Σωµατείου µε την επωνυµία
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΕΛΚΩΝ”

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Ι∆ΡΥΣΗ – ΕΠΩΝΥΜΙΑ – Ε∆ΡΑ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α – ΣΚΟΠΟΣ – ∆ΙΑΡΚΕΙΑ

Άρθρο 1. Επωνυµία – ΄Εδρα – Σφραγίδα
1. Ιδρύεται Επιστηµονικό Σωµατείο, µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, µε την επωνυµία “ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ”, που διέπεται από το σύνολο των διατάξεων του παρόντος Καταστατικού και του Αστικού Κώδικα.
2. Το Σωµατείο έχει έδρα την Αθήνα.
3. Το Σωµατείο έχει σφραγίδα κυκλικού σχήµατος, η οποία φέρει στο κέντρο γεωµετρικό σχήµα και περιµετρικά τις λέξεις:
“ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΠΟΥΛΩΣΗΣ ΤΡΑΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΛΚΩΝ”.
Άρθρο 2.
Α) Σκοπός και στόχοι της Εταιρείας είναι:
Να συµβάλλει στην βελτίωση προσφοράς Υγείας στον Ελληνικό λαό µε:
1. Την στενή συνεργασία µε τις αρµόδιες εθνικές και ευρωπαϊκές αρχές για την βελτίωση των συνθηκών παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς µε χρόνια ιστικά ελλείµµατα.
α. Την αποτελεσµατικότερη αντιµετώπιση των χρόνιων ελλειµµάτων που µπορούν να προκαλέσουν µερική ή και ολική αναπηρία.
β. Την προαγωγή της πρόληψης, της εθελοντικής προσφοράς αλλά και µε τον συντονισµό στην ενηµέρωση των επαγγελµατιών υγείας.
γ. Την µείωση των ψυχοκοινωνικών επιπτώσεων που δηµιουργούν τα
χρόνια αυτά ελλείµµατα.
δ. Την µείωση του κόστους θεραπείας και βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών αυτών, όπως τούτο προκύπτει από την εφαρµογή της κατ’oίκον νοσηλείας.

2. Να συµβάλλει στην προαγωγή της συνεχούς εκπαίδευσης, τόσο των επαγγελµατιών υγείας, όσο και του ενδιαφερόµενου κοινού µε την οργάνωση επιµορφωτικών εκδηλώσεων.
3. Να συµβάλλει στην από κοινού συνεργασία τόσο των επαγγελµατιών υγείας επί εθνικού επιπέδου, όσο και µε διεθνείς οργανισµούς και εταιρείες για την προαγωγή της έρευνας στον τοµέα αυτό, έχοντας την δυνατότητα υποβολής ερευνητικών επιχορηγουµένων προγραµµάτων.
4. Να παρέχει συµβουλευτικές και εκπαιδευτικές υπηρεσίες στους ασθενείς, συγγενείς, φορείς και επαγγελµατίες υγείας.
5. Να συµβάλλει στην συνεργασία των εµπλεκοµένων λειτουργών υγείας.

Β) Μορφές δραστηριότητας για την επίτευξη του σκοπού και των στόχων της Εταιρείας είναι:
α) Η ενθάρρυνση και καθοδήγηση της έρευνας, µεταξύ των νέων ιδίως επιστηµόνων, όσον αφορά στη µελέτη επούλωσης τραυµάτων.
β) Η συστηµατοποίηση των γνώσεων των σχετικών µε το τραύµα στην Ελλάδα και η εκπόνηση, εποπτεία και εκτέλεση προγραµµάτων µεταπτυχιακής και συνεχιζόµενης εκπαίδευσης.
γ) Η οργάνωση συνεδριάσεων, εκπαιδευτικών σεµιναρίων και άλλων επιστηµονικών εκδηλώσεων (συνέδρια, συµπόσια, ηµερίδες, διαλέξεις). Στις επιστηµονικές συνεδριάσεις και εκδηλώσεις της Εταιρείας είναι δυνατόν κατόπιν προσκλήσεως του ∆.Σ. να µετέχουν ενδιαφερόµενοι επιστήµονες καθώς και ειδικοί σε διάφορους τοµείς, οι οποίοι µπορούν να συµβάλλουν στην προαγωγή των σκοπών της Εταιρείας, άσχετα µε την εθνικότητα τους. Επίσης η έκδοση περιοδικού τύπου, βιβλίων και ενηµερωτικών εντύπων καθώς και η δηµοσίευση επιστηµονικών εργασιών που περιέχουν υλικό από τις εκδηλώσεις που οργανώνει ή που αφορούν την Εταιρεία (πρακτικά συνεδρίων, σεµιναρίων, ανακοινώσεις συναφών επιστηµονικών εταιρειών κτλ).
δ) Η προκήρυξη επιστηµονικών αγωνισµάτων σε κλινικές µελέτες και άλλες που προάγουν τους σκοπούς της Εταιρείας και η βράβευση σύµφωνα µε επιστηµονικά πρωτόκολλα ηθικής δεοντολογίας επιστηµονικά τεκµηριωµένα µη αντιβαίνοντα στην κείµενη νοµοθεσία. Τα ερευνητικά προγράµµατα µπορεί να συνδράµει µε κάθε τρόπο η Εταιρεία είτε απευθείας, είτε µέσω άλλων δωρητών, είτε µέσω κοινοτικών Ευρωπαϊκών προγραµµάτων.
ε) Η συνεργασία µε Ελληνικές και ∆ιεθνείς Ιατρικές, Επιστηµονικές και Επαγγελµατικές Εταιρείες, Ενώσεις, Οµοσπονδίες και Συνοµοσπονδίες καθώς και µε Ιδρύµατα, Ερευνητικά Κέντρα ή µεµονωµένους Επιστήµονες και Ειδικούς, ανεξάρτητα από την εθνικότητα τους. στ) Η προσπάθεια βελτίωσης της λειτουργίας και συνεργασίας των διαφόρων ειδικοτήτων και τοµέων, που σχετίζονται µε το γνωστικό αντικείµενο της Εταιρείας.
ζ) Η γνωµοδότηση επί θεµάτων σχετικών µε τη µελέτη της επούλωσης του τραύµατος, όταν ζητηθεί από Κρατικούς φορείς ή άλλα όργανα αλλά και µε δική της πρωτοβουλία.
η) Η ενηµέρωση του Κοινού για θέµατα, που αφορούν την επούλωση του
τραύµατος.
θ) Η σύσταση επιτροπών για την µελέτη ειδικών θεµάτων σχετικών µε το τραύµα.
ι) Η χορήγηση υποτροφιών σε νέους Επιστήµονες -µέλη της Εταιρείας – για µετεκπαίδευση σε δόκιµα Κέντρα του γνωστικού αντικειµένου.
κ) Εκφράζει την άποψη της σε γενικότερα θέµατα υγείας, εκπαιδευτικών προγραµµάτων, δεοντολογίας και συναφών προς την Ιατρική Επιστήµη τοµέων, καθώς και σε επιστηµονικές συνεργασίες µε συναφείς Εταιρείες επιστηµών Υγείας.
Γ) Η διάρκεια του Σωµατείου συµφωνείται απεριόριστη.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
ΜΕΛΗ – ΚΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΩΛΕΙΑ Ι∆ΙΟΤΗΤΑΣ – ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΥΤΩΝ

Άρθρο 3.
1. Τα µέλη της Εταιρείας είναι: Ι) Τακτικά, ΙΙ) Επίτιµα και ΙΙΙ) Πάρεδρα.
Ι) Τακτικά µέλη της Εταιρείας έχουν το δικαίωµα να γίνουν όλοι οι επιστήµονες µε ενδιαφέρον στην πρόληψη, έρευνα και θεραπευτική αντιµετώπιση της µελέτης επούλωσης τραυµάτων και ελκών.
ΙΙ) Επίτιµα µέλη ανακηρύσσονται σε ένδειξη τιµής, διακεκριµένοι επιστήµονες ανεξαρτήτου εθνικότητος καθώς και νοµικά ή φυσικά πρόσωπα, που έχουν συµβάλλει στους σκοπούς και στόχους της εταιρείας.
ΙΙΙ) Πάρεδρα µέλη έχουν δικαίωµα να γίνουν φοιτητές και σπουδαστές επαγγελµάτων Υγείας µε άµεσο ενδιαφέρον τους στόχους και τους σκοπούς της Εταιρείας. Όταν τα πάρεδρα µέλη αποκτήσουν τις προϋποθέσεις, έχουν το δικαίωµα να υποβάλλουν αίτηση και να γίνουν τακτικά µέλη.

2. Για την εκλογή των επίτιµων µελών δεν ακολουθούνται οι διαδικασίες της εκλογής τακτικών ή παρέδρων µελών, αλλά απαιτείται εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στη Γενική Συνέλευση και αποδοχή της από την απόλυτη πλειοψηφία των τακτικών µελών, που µετέχουν σε αυτήν.

3. Για την κτήση της ιδιότητας τακτικού ή πάρεδρου µέλους απαιτούνται:
α) Έγγραφη αίτηση του ενδιαφεροµένου προς τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η οποία περιέχει το όνοµα, επώνυµο και πατρώνυµό του, πλήρη διεύθυνση, σπουδές, τίτλους και επιστηµονικές εργασίες.
β) Ενυπόγραφη υποστήριξη της αίτησης από δύο (2) τακτικά µέλη.
γ) Η αποδοχή του νέου µέλους γίνεται από το ∆ιοικητικό Συµβουλίου σε απαρτία µε πλειοψηφία και επικύρωση της απόφασης από την αµέσως επόµενη Γενική Συνέλευση.
δ) Σε περίπτωση απόρριψης της αίτησης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, ο αιτών έχει δικαίωµα προσφυγής στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφασίζει την αποδοχή ή µη της υποψηφιότητας στην πρώτη σύγκλισή της µετά την προσφυγή.
ε) Ο Γενικός Γραµµατέας, µε έγγραφό του, αναγγέλλει την εκλογή τους στα νέα µέλη και, µε το ίδιο έγγραφο, τους καλεί να εγγραφούν και να καταβάλουν τα ποσά που αφορούν το δικαίωµα εγγραφής και τη συνδροµή τους.

4. Η κατάταξη στην κατηγορία του τακτικού ή παρέδρου µέλους ή η µετάταξη παρέδρου µέλους, που προσκοµίζει νέα στοιχεία, σε τακτικό µέλος γίνεται µε πρόταση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και έγκριση της Γενικής Συνέλευσης.

Άρθρο 4.
Την ιδιότητα του µέλους της Εταιρείας χάνουν:
α) Όσοι υποβάλλουν έγγραφη παραίτηση κατά το άρθρο 87 του Αστικού Κώδικα.
β) Όσοι διαγράφονται.

Η Γενική Συνέλευση µε απαρτία των ¾ ταµειακώς ενήµερων µελών αποφασίζει µε απόλυτη πλειοψηφία την διαγραφή ενός µέλους µετά από πρόταση οποιουδήποτε µέλους, εφόσον υπάρχει σοβαρός λόγος, όπως συστηµατική απειθαρχία ή ασέβεια προς τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ή καθυστέρηση της συνδροµής περισσότερο από δύο (2) χρόνια και µη ανταπόκριση σε σχετική έγγραφη υπόµνηση του Ταµία.

Άρθρο 5.
1. Τα Τακτικά µέλη:
α) Έχουν δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται, δικαίωµα αλλά και καθήκον να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας και λαβαίνουν την αλληλογραφία της Εταιρείας, τα περιοδικά της και τα δηµοσιεύµατά της.
β) Υποχρεούνται να διευκολύνουν µε κάθε τρόπο το έργο της Εταιρείας, να αποφεύγουν οποιαδήποτε δραστηριότητα αντίθετη προς τους σκοπούς της, να παρέχουν κάθε πληροφορία, στοιχείο ή έργο ζητείται από τα όργανα της Εταιρείας για την επίτευξη των σκοπών της και γενικά να εκτελούν τις αποφάσεις της.
2. Τα Πάρεδρα µέλη:
‘Εχουν τα ίδια δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις µε τα τακτικά µέλη χωρίς όµως το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται.
3. Τα Επίτιµα µέλη:
∆εν έχουν οικονοµικές υποχρεώσεις προς την Εταιρεία, αλλά µπορούν να συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας χωρίς το δικαίωµα να εκλέγουν και να εκλέγονται.

Άρθρο 6.
1. Οι πόροι της Εταιρίας προέρχονται από:
α) Το δικαίωµα εγγραφής των µελών, όπως αυτό ορίζεται από την εισήγηση του ∆.Σ. και την έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, το ίδιο ισχύει και για τις αναπροσαρµογές.
β) Τις συνδροµές των τακτικών και πάρεδρων µελών.
γ) Τα έσοδα από τη διοργάνωση επιστηµονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων.
δ) Τις έκτακτες εισφορές και υποχρεώσεις των µελών, που µπορεί να ορίζει σε κάθε περίπτωση η Γενική Συνέλευση για την επιτυχία των σκοπών της Εταιρείας.
ε) Κάθε εισφορά τρίτου και οποιαδήποτε άλλη πρόσοδο που θα µπορούσε να εξασφαλίσει η ∆ιοίκηση του Σωµατείου.
Τα τακτικά και επικουρικά µέλη καταβάλλουν υποχρεωτικά στην Εταιρεία τα ποσά που αφορούν το δικαίωµα εγγραφής και ετήσιας συνδροµής κατά το πρώτο τρίµηνο κάθε έτους, όπως αυτά καθορίζονται µε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης µετά από εισήγηση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Οι εισπράξεις γίνονται µε τη φροντίδα του Ταµία.

Άρθρο 7. ∆ιοικητικό Συµβούλιο
1. Η Εταιρεία διοικείται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από τρεις ιατρούς, τρεις νοσηλευτές και ένα τακτικό µέλος από άλλες συναφείς επιστήµες.
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο αποτελείται από επτά (7) µέλη: τον Πρόεδρο, τον Αντιπρόεδρο, τον Γενικό Γραµµατέα, τον Ταµία και τρεις (3) Συµβούλους.
β) Η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου είναι τριετής.
γ) Η εκλογή του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται ανά τριετία µε µυστική ψηφοφορία, όπως προβλέπεται από το άρθρο 16 του παρόντος Καταστατικού. Οι υποψήφιοι που λαβαίνουν αριθµό ψήφων µικρότερο εκείνου των εκλεγοµένων µελών, θεωρούνται αναπληρωµατικοί και κατά σειρά επιτυχίας καλούνται να καταλάβουν τη θέση µέλους, που για οποιοδήποτε λόγο αποχωρεί από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
δ) Τη θέση του Προέδρου µπορεί να κατέχει το ίδιο πρόσωπο µέχρι δύο συνεχείς θητείες.
ε) Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορούν να εκλεγούν περισσότερο από τρεις (3) συνεχείς τριετίες. Για να έχουν δικαίωµα επανεκλογής τόσο ο Πρόεδρος, όσο και τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου πρέπει να µεσολαβήσουν δύο (2) τριετίες από τη λήξη, ή παραίτηση, της προηγουµένης θητείας τους ως µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. στ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται µέσα σε δέκα πέντε (15) ηµέρες από την εκλογή του µετά από πρόσκληση του πλειοψηφίσαντος συµβούλου και συγκροτείται σε σώµα, εκλέγοντας µε µυστική ψηφοφορία µεταξύ των εκλεγέντων µελών, Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραµµατέα, και Ταµία.
ζ) Μέχρι τη συγκρότηση του νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε σώµα, υπεύθυνο για τη διαχείριση των διαφόρων υποθέσεων είναι το απερχόµενο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
2. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο:
α) ∆ιοικεί την Εταιρεία και φροντίζει µε κάθε τρόπο για την επιτυχία του σκοπού και των στόχων της.
β) ∆ιαχειρίζεται την περιουσία και τους πόρους της Εταιρείας.
γ) Έχει την ευθύνη για την τήρηση του Καταστατικού και των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης.
δ) Ενεργεί για την εγγραφή ή διαγραφή µελών, σύµφωνα µε το Καταστατικό.
ε) Συγκροτεί από τα µέλη του ή άλλα µέλη της Εταιρείας, επιτροπές για τη µελέτη ειδικών ζητηµάτων ή επιστηµονικών θεµάτων, που έχουν ανάγκη ειδικής επεξεργασίας, σύσταση και συντονισµό επιτροπών για την εκπόνηση ερευνητικών προγραµµάτων.
στ) ∆ιοργανώνει τις επιστηµονικές και κοινωνικές εκδηλώσεις της Εταιρείας.
ζ) Φροντίζει για την έκδοση και διάδοση των πρακτικών των επιστηµονικών εκδηλώσεων και των άλλων εντύπων της Εταιρείας.
η) Αποφασίζει για άσκηση κάθε ένδικου µέσου και µπορεί να συστήσει επιτροπή διαιτησίας για επίλυση διαφορών ανάµεσα στα µέλη, η απόφαση της οποίας είναι υποχρεωτική για τα µέλη.

3. Πειθαρχική Εξουσία
α) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ασκεί την πειθαρχική εξουσία στα µέλη της Εταιρείας και µπορεί να επιβάλει τις ποινές της επίπληξης και της πρόσκαιρης αποβολής, ανάλογα µε τη σοβαρότητα των παραπτωµάτων και των παραβιάσεων του Καταστατικού αυτού ή των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης ή γενικότερα της νοµοθεσίας, που ισχύει για τα Σωµατεία. Της οποιασδήποτε επιβολής ποινής πρέπει να προηγείται ενηµέρωση του θιγόµενου. Επίσης, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο εισηγείται στη Γενική Συνέλευση την επιβολή της ποινής της οριστικής διαγραφής σύµφωνα µε το άρθρο 4 του παρόντος Καταστατικού.
β) Πειθαρχική εξουσία κατά µέλους του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ασκεί η Γενική Συνέλευση, που µπορεί να επιβάλει την ποινή της επίπληξης ή της έκπτωσης από το αξίωµα, ή ακόµα και την οριστική διαγραφή του από την Εταιρεία.
γ) Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο σύνολό του µπορεί να παυθεί από έκτακτη Γενική Συνέλευση, στην οποία είναι παρόντα τα 2/3 των τακτικών µελών της Εταιρείας και η οποία αποφασίζει µε πλειοψηφία των τεσσάρων πέµπτων (4/5) των παρόντων µελών. Η σύγκληση έκτακτης Γενικής Συνέλευσης γι’ αυτό το σκοπό γίνεται υποχρεωτικά από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µέσα σε είκοσι (20) ηµέρες, από τη στιγµή που αυτό θα ζητηθεί εγγράφως από το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών µελών της Εταιρείας. Σε περίπτωση ολιγωρίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, το παραπάνω ένα πέµπτο (1/5) των τακτικών µελών της Εταιρείας µπορεί να συγκαλέσει την έκτακτη Γενική Συνέλευση µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη λήξη της εικοσαήµερης προθεσµίας του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. Σε περίπτωση παύσης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε την παραπάνω διαδικασία, η έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλεί υποχρεωτικά εντός δεκαπενθηµέρου νέα έκτακτη Γενική Συνέλευση για την εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
δ) Μέλος της Εταιρείας που τιµωρήθηκε από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µε επίπληξη ή πρόσκαιρη αποβολή, σύµφωνα µε την παράγραφο 3α αυτού του άρθρου, έχει το δικαίωµα να προσφύγει κατά της απόφασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου στην αµέσως επόµενη τακτική Γενική Συνέλευση. Αυτή έχει την αρµοδιότητα και την εξουσία να αποφασίσει την επικύρωση της ποινής που επέβαλε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, τη µετατροπή της ή την ακύρωσή της.
ε) Σε περίπτωση όµως τιµωρίας ενός µέλους, αυτό, σύµφωνα µε το άρθρο 88 του Αστικού Κώδικα, έχει το δικαίωµα, µέσα σε δύο (2) µήνες από τότε που του κοινοποιήθηκε η απόφαση για την τιµωρία του, να
προσφύγει στο Πρωτοδικείο Αθηνών, αν η τιµωρία δεν έγινε σύµφωνα µε τους όρους του Καταστατικού ή αν δεν υπήρχαν γι’ αυτή τόσο σοβαροί λόγοι, ώστε να τη δικαιολογούν.

Άρθρο 8.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις µία φορά το µήνα, µετά από πρόσκληση του Προέδρου. Έκτακτες συνεδριάσεις γίνονται όταν το κρίνει απαραίτητο ο Πρόεδρος ή ζητηθεί µετά από έγγραφη αίτηση τριών (3) τουλάχιστον µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, οπότε και η σύγκλησή του πρέπει να γίνει µέσα σε τρεις (3) ηµέρες.
Η πρόσκληση των µελών γίνεται έγγραφα ή προφορικά µία (1) εβδοµάδα τουλάχιστον πριν από την συνεδρίαση. Με την πρόσκληση ανακοινώνεται και η ηµερησία διάταξη. Θέµατα που δεν είναι στην ηµερησία διάταξη µπορούν να συζητηθούν στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο µετά από απόφαση της πλειοψηφίας των παρόντων µελών.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα πέντε (5) µέλη του και οι αποφάσεις λαµβάνονται µε φανερή ψηφοφορία κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερτερεί η ψήφος του Προέδρου.
Αποφάσεις που αφορούν σε πρόσωπο, µέλος ή όχι της Εταιρείας, λαµβάνονται µε µυστική ψηφοφορία.
Οι αποφάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου καταγράφονται σε βιβλίο πρακτικών και υπογράφονται από τα παρόντα κατά τη συνεδρίαση µέλη.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, κατά την κρίση του Προέδρου του ή µετά αίτηση 4 τουλάχιστον µελών του, µπορεί να παραπέµψει υπό συζήτηση θέµατα στη Γενική Συνέλευση.

Άρθρο 9. Καθήκοντα µελών ∆ιοικητικού Συµβουλίου
Ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου:
α) Εκπροσωπεί την Εταιρεία ενώπιον κάθε Αρχής, συγκαλεί το ∆ιοικητικό Συµβούλιο και τη Γενική Συνέλευση δια του Γενικού Γραµµατέα. Προεδρεύει στις συνεδριάσεις του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε όλες τις επιτροπές της Εταιρείας καθώς και σε όλες τις Γενικές Συνελεύσεις, εκτός (στις τελευταίες περιπτώσεις) και αν ορίζεται διαφορετικά σε άλλο άρθρο του καταστατικού.
β) ∆ιορίζει και παύει το βοηθητικό προσωπικό της Εταιρείας εκτός του εισπράκτορα, φροντίζει για την ακριβή εφαρµογή του Καταστατικού και υπογράφει τα εξερχόµενα έγγραφα της Εταιρείας και τα πρακτικά των συνεδριάσεων.
γ) Συντάσσει ηµερησία διάταξη των συνεδριάσεων, δίδει τον λόγο στον
αιτούντα και τον αφαιρεί από αυτούς που παρεκτρέπονται.
δ) Τον Πρόεδρο, όταν απουσιάζει ή κωλύεται, αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος και αυτόν, όταν κωλύεται, ο Γενικός Γραµµατέας.

Άρθρο 10. Ο Γενικός Γραµµατέας:
α) Φυλάσσει τη σφραγίδα και τα αρχεία της Εταιρίας.
β) Είναι υπεύθυνος για την τήρηση και φύλαξη των πρακτικών τόσο του ∆ιοικητικού συµβουλίου όσο και της Γενικής Συνέλευσης.
γ) Συνυπογράφει µαζί µε τον πρόεδρο όλα τα εξερχόµενα έγγραφα.
δ) ∆ιεξάγει την αλληλογραφία της Εταιρίας, αφού συµβουλευθεί τον Πρόεδρο, παραλαµβάνει όλα τα έγγραφα και έντυπα που στέλνονται στην Εταιρία και τηρεί µε ευθύνη του πρωτόκολλο των εγγράφων που εισέρχονται και εξέρχονται καθώς και το βιβλίο Πρακτικών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και των Γενικών Συνελεύσεων.
δ) Με εντολή του Προέδρου καλεί, µε όλους τους τύπους, τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις καθώς και τα µέλη της Εταιρίας σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις της Γενικής Συνέλευσης.
ε) Επιβλέπει την εκτύπωση κάθε δηµοσιεύµατος της Εταιρίας.

Άρθρο 11. Ο Ταµίας:
α) Φυλάσσει και είναι υπεύθυνος για τη χρηµατική περιουσία της Εταιρείας.
β) Ο ίδιος αυτοπροσώπως ή µε ταχυδροµική επιταγή στο όνοµά του ή µε σύστηµα πιστωτικών καρτών µέσω Τράπεζας ή µε εισπράκτορα της εκλογής του και µε δική του ευθύνη για κάθε ζηµιά ή παράλειψη, εισπράττει κάθε τι που οφείλεται στην Εταιρεία, καθώς και τις συνδροµές και το δικαίωµα εγγραφής των µελών, µε διπλότυπες αποδείξεις που συνυπογράφονται και από τον Πρόεδρο.
γ) Ενεργεί τις αναγκαίες πληρωµές µε εντολή του Προέδρου. Τις εκδιδόµενες επιταγές τις προσυπογράφει ο Ταµίας και ο Πρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµµατος του Προέδρου, ο Αντιπρόεδρος και σε περίπτωση κωλύµµατος αυτού ο Γεν. Γραµµατέας.
δ) Αν η περιουσία της Εταιρείας υπερβαίνει ορισµένο χρηµατικό ποσό, που καθορίζεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, οφείλει να καταθέσει το παραπάνω ποσό σε Ελληνική Τράπεζα στο όνοµα της Εταιρίας. Για ανάληψη χρηµάτων απαιτείται γραπτή εντολή του Προέδρου και του Ταµία προς την Τράπεζα.
ε) Τηρεί ιδιαίτερο βιβλίο ταµείου, που πρέπει να έχει υπογραφεί από τον Πρόεδρο και να έχει σφραγισθεί µε τη σφραγίδα της Εταιρείας.
στ) Επίσης τηρεί οποιαδήποτε άλλα λογιστικά βιβλία τυχόν προβλέπονται από το Νόµο για τα Σωµατεία.
ζ) Ευθύνεται προσωπικά για οποιαδήποτε δαπάνη χωρίς ένταλµα.
η) Στην αρχή κάθε χρόνου, ο Ταµίας υποβάλλει στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο συνοπτική κατάσταση εσόδων και εξόδων του προηγουµένου έτους καθώς και λεπτοµερή λογοδοσία για τη διαχείρισή του. Επίσης υποβάλλει κατάσταση των µελών που δεν έχουν τακτοποιηθεί οικονοµικά, προς τα οποία και αποστέλλει υπόµνηση.
θ) Ο ισολογισµός και ο απολογισµός κάθε χρόνου υποβάλλονται
υποχρεωτικά για έγκριση στην τακτική Γενική Συνέλευση.
ι) Ελέγχει και παραλαµβάνει τα έσοδα που προέρχονται από εκδηλώσεις της Εταιρείας.
ια) Ο νεοεκλεγείς Ταµίας παραλαµβάνει µε πρωτόκολλο από τον απερχόµενο Ταµία κάθε περιουσιακό στοιχείο της Εταιρείας καθώς και τα διπλότυπα εισπράξεων πληρωµών, τιµολόγια, αποδείξεις και λοιπά έγγραφα οικονοµικού περιεχοµένου.
ιβ) Όταν για οποιοδήποτε λόγο δεν είναι σε θέση να εκτελέσει προσωρινά τα καθήκοντά του, τα αναθέτει, µε ευθύνη του, σε άλλο µέλος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.

Άρθρο 13. Οι Σύµβουλοι:
Συµµετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε όλες τις υποχρεώσεις και τα δικαιώµατα που έχουν τα µέλη του.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’
ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ – ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ

Άρθρο 14.
α) Η Γενική Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο της Εταιρείας και αποφασίζει για κάθε υπόθεσή της. Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει ακόµα και για θέµατα που δεν προβλέπονται στο Καταστατικό. Στις Γενικές Συνελεύσεις µπορούν να µετέχουν όλα τα µέλη της Εταιρείας, που είναι ταµειακά ενηµερωµένα.
β) Οι Γενικές Συνελεύσεις της Εταιρείας είναι τακτικές και έκτακτες.
γ) Οι Γενικές Συνελεύσεις θεωρούνται σε απαρτία όταν παρευρίσκονται τα µισά πλέον ενός των τακτικών µελών που είναι ενηµερωµένα ταµειακά και πάντως όχι λιγότεροι από το ένα τέταρτο (1/4) των τακτικών µελών της Εταιρείας, εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται σε αυτό το Καταστατικό και απαιτούν αυξηµένη απαρτία. Αν δεν γίνει απαρτία κατά την πρώτη αυτή Συνέλευση, συγκαλείται δεύτερη µέσα σε τρεις (3) έως δέκα (10) ηµέρες, µε την ίδια ακριβώς ηµερήσια διάταξη. Η δεύτερη αυτή Συνέλευση βρίσκεται σε απαρτία όσα µέλη και αν είναι παρόντα.
δ) Οι προσκλήσεις για τις Γενικές Συνελεύσεις είναι έγγραφες, υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τον Γενικό Γραµµατέα, αποστέλλονται στα µέλη δέκα (10) ηµέρες πριν και περιλαµβάνουν το χρόνο και τον τόπο σύγκλησης, καθώς και σαφή ηµερησία διάταξη. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο όµως, σε περίπτωση έκτακτης ή επείγουσας ανάγκης, έχει το δικαίωµα να προτείνει στη Γενική Συνέλευση και επιπλέον θέµατα, τα οποία θα συζητηθούν µετά από έγκρισή της.
ε) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαµβάνονται µε απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων µελών, εκτός από τις ειδικές περιπτώσεις που αναφέρονται στο Καταστατικό αυτό και οι οποίες απαιτούν αυξηµένη πλειοψηφία. Κατά την κρίση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου οι ψηφοφορίες γίνονται φανερές, µε ονοµαστική κλίση ή µε ανύψωση του χεριού, είτε µυστικές µε ψηφοδέλτια. Σε περίπτωση ψηφοφορίας για ζητήµατα που αφορούν πρόσωπα, µέλη ή µη της Εταιρείας, η ψηφοφορία γίνεται πάντα µυστική µε ψηφοδέλτια.

Άρθρο 15.
α) Η Τακτική Γενική Συνέλευση γίνεται µία φορά το χρόνο κατά µήνα Μάρτιο ή κατά την διάρκεια του Εθνικού Συνεδρίου, όταν τούτο συµπίπ[τει µε τις εκλογές. Προεδρεύει ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και σε αυτή γίνεται ενηµέρωση των µελών για όσα έπραξε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στο χρόνο που πέρασε και για όσα προγραµµατίζει για το χρόνο που αρχίζει.
β) Κάθε τρία (3) χρόνια, που λήγει η θητεία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, η Γενική Συνέλευση έχει και εκλογικό χαρακτήρα γιατί σ’ αυτή µπορεί να ψηφίσουν, για ανάδειξη νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, τα παρόντα µέλη που έχουν δικαίωµα ψήφου και, µε τη φροντίδα της εφορευτικής επιτροπής, που προβλέπεται από το άρθρο 16 του Καταστατικού, καταρτίζονται οι πίνακες των επιτυχόντων. Η πρόσκληση για την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση γίνεται µαζί µε την αναγγελία των εκλογών.
γ) Στην εκλογική Γενική Συνέλευση και κατά την έναρξή της ορίζεται ως Πρόεδρος ένας εκ των παρισταµένων τακτικών µελών της Εταιρείας. Γίνεται απολογισµός του διοικητικού και του οικονοµικού έργου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου που αποχωρεί, διαβάζεται η έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής και στη συνέχεια ανοίγονται οι φάκελοι ψηφοφορίας. Ο Πρόεδρος επιβλέπει την καταµέτρηση των ψήφων και στο τέλος αναγγέλλει όσους εξελέγησαν ως και τον αριθµό των ψήφων, που έλαβε ο καθένας από αυτούς. Τελικά, ο Πρόεδρος προσυπογράφει µε την Εφορευτική Επιτροπή το πρακτικό της Συνέλευσης και το παραδίδει στο Γενικό Γραµµατέα της Εταιρείας.
δ) Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, όταν προκύψει επείγον θέµα ή όταν το ζητήσει η
Ελεγκτική Επιτροπή ή όταν ζητηθεί εγγράφως (µε αίτηση προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, που αποστέλλεται σ’ αυτό µε συστηµένη επιστολή) από το ένα πέµπτο (1/5) τουλάχιστον των τακτικών µελών. Στις δύο τελευταίες περιπτώσεις η Γενική Συνέλευση πρέπει να συγκληθεί µέσα σε ένα (1) µήνα από τότε που η αίτηση για τη σύγκλησή της παρελήφθη από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.

Άρθρο 16.
Η εκλογή νέου ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται κάθε τρία χρόνια µε ψηφοφορία κατά την Εκλογική Γενική Συνέλευση. Η εκλογή αφορά όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
α) Η Γενική Συνέλευση µετά την εκλογοαπολογιστική συνέλευση εκλέγει εφορευτική επιτροπή για την διεξαγωγή της ψηφοφορίας.
β) Η Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει έγκαιρα επιστολή στα Τακτικά µέλη και τους ανακοινώνει την ηµεροµηνία των εκλογών και τις προθεσµίες υποβολής των αιτήσεων υποψηφιότητας. Η αναγγελία γίνεται και µέσω του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας.
γ) Το ∆.Σ. ανακοινώνει την προκήρυξη εκλογών τρεις (3) µήνες πριν την διεξαγωγή τους ζητάει έγγραφα ενδιαφέρον συµµετοχής και ο κατάλογος των υποψηφιοτήτων κλείνει 15 ηµέρες πριν την ηµεροµηνία των εκλογών.
δ) Με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται οι κατάλογοι των υποψηφίων, οι οποίοι και επικυρώνονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο στα πλαίσια τακτικής ή έκτακτης συνεδρίασής του όπου και κρατούνται πρακτικά.
ε) Με τη φροντίδα της Εφορευτικής Επιτροπής καταρτίζονται τα ψηφοδέλτια (∆ιοικητικού Συµβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής) και αποστέλλονται, εξήντα (60) τουλάχιστον ηµέρες προ των εκλογών, ταχυδροµικά στα τακτικά µέλη της Εταιρείας µε εσώκλειστο απόρρητο φάκελο, στον οποίο αναγράφεται µόνο η διεύθυνση της Εταιρείας. Το Τακτικό µέλος, το οποίο πρέπει να είναι ταµειακά ενηµερωµένο,
συµπληρώνει το ψηφοδέλτιο σύµφωνα µε τις οδηγίες που του αποστέλλονται, το εσωκλείει στον απόρρητο φάκελο, συµπληρώνει και υπογράφει και το ειδικό έντυπο συµµετοχής στην ψηφοφορία και εσωκλείει και τα δύο σε εξωτερικό φάκελο, τον οποίο ταχυδροµεί προς την Εφορευτική Επιτροπή, εντός της προθεσµίας που έχει ορισθεί από αυτή (είκοσι (20) τουλάχιστον ηµέρες προ των εκλογών).
στ) Η Εφορευτική Επιτροπή καταρτίζει κατάσταση των µελών που
ψήφισαν, και οι εσωτερικοί απόρρητοι φάκελοι τοποθετούνται σε κάλπη.
ζ) Οι εκλεγέντες ενηµερώνονται αµέσως από την Εφορευτική Επιτροπή για τα αποτελέσµατα, τα οποία και αναγγέλλονται σε όλα τα µέλη µέσω του Ενηµερωτικού ∆ελτίου της Εταιρείας.
η) Σε περίπτωση που δεν εκδηλώνεται ενδιαφέρον από τα µέλη για υποψηφιότητες, επαναπροκηρύσσονται εκλογές µέσα σε 4 µήνες.

Άρθρο 17. Ελεγκτική επιτροπή
α) Ο έλεγχος και η εποπτεία της διαχείρισης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου γίνεται από τριµελή Ελεγκτική Επιτροπή, η οποία εκλέγεται για µια τριετία από τα Τακτικά µέλη κατά την ίδια ψηφοφορία µε το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Τα µέλη της
Επιτροπής, εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τις εκλογές, εκλέγουν µεταξύ τους Πρόεδρο και συντάσσουν πρακτικό που επιδίδεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) Η Ελεγκτική Επιτροπή εποπτεύει και ελέγχει κάθε χρόνο τις ενέργειες του ∆ιοικητικού Συµβουλίου ως προς την καλή διαχείριση, επιβλέπει να τηρούνται οι νόµοι του Κράτους, οι διατάξεις του Καταστατικού και οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δικαίωµα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία της Εταιρείας και να ελέγχει την κατάσταση και το περιεχόµενο του ταµείου οποτεδήποτε.
Συντάσσει κάθε χρόνο έκθεση για τη διαχείριση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και την υποβάλλει υποχρεωτικά σε κάθε Τακτική Γενική Συνέλευση.
Η ελεγκτική επιτροπή υποβάλλει και συνυπογράφει τον οικονοµικό απολογισµό στην εκλογοαπολογιστική συνέλευση.
∆ικαιούται να συγκαλεί και εκτάκτως την Γενική Συνέλευση, µετά από έγγραφη αίτησή του προς το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όταν κρίνει ότι κινδυνεύουν τα συµφέροντα της Εταιρείας.
Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου δεν µπορεί να είναι και µέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής.

Άρθρο 18. ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ – ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΕΚ∆ΗΛΩΣΕΙΣ
– ΕΚ∆ΟΣΕΙΣ – ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

α) Οι τακτικές επιστηµονικές εκδηλώσεις ορίζονται από την Γενική Συνέλευση.
β) Έκτακτες επιστηµονικές εκδηλώσεις µπορεί να διοργανώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, όποτε έχει τη δυνατότητα, µε σκοπό την προώθηση των επιστηµονικών στόχων της Εταιρείας. Για τον ίδιο σκοπό, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συµµετέχει στη διοργάνωση επιστηµονικών εκδηλώσεων µαζί µε άλλες Εταιρείες ή φορείς.
γ) Η αιγίδα της Εταιρείας µπορεί να παρέχεται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο σε επιστηµονικές εκδηλώσεις µε περιεχόµενο το τραύµα που διοργανώνουν άλλοι φορείς (άλλες Εταιρείες, Τµήµατα κ.λπ.), µετά από αίτησή τους στην οποία θα πρέπει να αναφέρονται το περιεχόµενο, η οργανωτική επιτροπή και το προκαταρκτικό πρόγραµµα της εκδήλωσης. Στις περιπτώσεις αυτές το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, πριν αποφασίσει πρέπει να εκτιµήσει τη σοβαρότητα της εκδήλωσης, ώστε να διασφαλίζεται το κύρος της Εταιρείας.
Η ελεγκτική οργανωτική επιτροπή υποχρεούται να αναφέρει στο διοικητικό συµβούλιο της ενέργειές της.

Άρθρο 19.
1. Τακτικές εκδόσεις της Εταιρίας αποτελούν:
α) Το Ενηµερωτικό ∆ελτίο,
β) Περιλήψεις , τα κείµενα και τα πρακτικά των τακτικών επιστηµονικών εκδηλώσεων της Εταιρείας.
Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εφόσον έχει την οικονοµική δυνατότητα, µπορεί να προβεί στην έκδοση οποιουδήποτε άλλου εντύπου, µε σκοπό την προώθηση των σκοπών της Εταιρίας. 2. Το Ενηµερωτικό δελτίο:
α) Εκδίδεται ή εµφανίζεται ως ιστοσελίδα κατά τακτά χρονικά διαστήµατα που ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
β) ∆ιανέµεται δωρεάν σε όλα τα µέλη της Εταιρίας.
γ) Σκοπός της έκδοσής του είναι η καλύτερη επικοινωνία του ∆ιοικητικού Συµβουλίου µε τα µέλη της Εταιρείας και η πληρέστερη ενηµέρωσή τους για τα διοικητικά αλλά και για επιστηµονικά θέµατα.
Για το σκοπό αυτό, εκτός από τη σχετική ειδησεογραφία, στο Ενηµερωτικό ∆ελτίο δηµοσιεύονται συνεργασίες µελών της Εταιρείας ή αναδηµοσιεύονται κείµενα σχετικά µε το γνωστικό αντικείµενο της Εταιρείας.
δ) Την ευθύνη της έκδοσης απέναντι στο Νόµο, την ευθύνη της σύνταξης και την εκδοτική επιµέλεια έχει ο Γενικός Γραµµατέας της Εταιρείας. Στο έργο αυτό το Γενικό Γραµµατέα βοηθά ένας από τους Συµβούλους εκ περιτροπής ανά έτος µε τον άλλο.
ε) Οι υποβαλλόµενες για δηµοσίευση στο ∆ελτίο εργασίες επιστηµονικού περιεχοµένου κρίνονται, πριν από τη δηµοσίευσή τους, από το Γενικό Γραµµατέα και ένα από τα Τακτικά µέλη της Εταιρείας, ειδικό επί του θέµατος. Επί ασυµφωνίας των δύο κρίσεων, η τελική κρίση της εργασίας ανατίθεται σε τρίτο, επίσης ειδικό, κριτή.
3. Η ευθύνη και η επιµέλεια της έκδοσης των υπολοίπων εντύπων της Εταιρείας αποτελούν, επίσης, έργο του Γενικού Γραµµατέα, το οποίο φέρει σε πέρας µε τη συνδροµή δύο µελών του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και, σε περίπτωση µεγάλου όγκου εργασίας, άλλων δύο µελών της Εταιρείας, που ορίζονται κατά περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο.
4. Η έκδοση των εντύπων της Εταιρείας µπορεί να ανατίθεται σε εκδοτικό οίκο που επιλέγεται κατά περίπτωση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, µε κριτήρια την ποιότητα της έκδοσης και το οικονοµικό συµφέρον της Εταιρείας.

Άρθρο 20. ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
1. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να συγκροτεί εισηγητικές επιτροπές, έργο των οποίων είναι:
α) Η γνωµοδότηση σε θέµατα, για τα οποία οι δηµόσιες αρχές, ή άλλα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα ζητούν τη γνώµη της Εταιρείας ή µε
πρωτοβουλία της η Εταιρεία κάνει προτάσεις προς αυτά,
β) Η γνωµοδότηση σε θέµατα οικονοµικά, διοικητικά ή άλλα, τα οποία το
∆ιοικητικό Συµβούλιο θεωρεί µείζονος σηµασίας,
γ) Η διατύπωση γνώµης για ειδικά επιστηµονικά θέµατα.
2. Στις εισηγητικές επιτροπές µετέχει ο Πρόεδρος της Εταιρείας και τα υπόλοιπα µέλη ορίζονται από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο. Ένα από αυτά ορίζεται εισηγητής για τη συζήτηση και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης, η οποία πρέπει να υποβάλλεται στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο στην προθεσµία που αυτό έχει ορίσει.
3. Τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου συµµετέχουν στις οργανωτικές επιτροπές των επιστηµονικών και κοινωνικών εκδηλώσεων της Εταιρείας. Πρόεδρος, Γενικός Γραµµατέας και Ταµίας των οργανωτικών επιτροπών είναι οι κατέχοντες τις αντίστοιχες θέσεις στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο, εκτός αν το τελευταίο ορίσει διαφορετικά. Το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί, κατά περίπτωση και ανάλογα µε τις οργανωτικές ανάγκες, να ορίσει άλλα επτά (7) το πολύ τακτικά µέλη της Εταιρείας ως µέλη αυτών των οργανωτικών επιτροπών.
4. Στις περιπτώσεις συνδιοργάνωσης επιστηµονικών εκδηλώσεων µε άλλες επιστηµονικές εταιρίες ή φορείς, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει από τα µέλη του εκείνους που θα συµµετάσχουν στην αντίστοιχη οργανωτική επιτροπή, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιµη συµµετοχή της Εταιρείας στη διοργάνωση. Προκειµένου για συνδιοργανώσεις που αφορούν εξειδικευµένα θέµατα, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίσει ως µέλη των οργανωτικών τους επιτροπών, εκτός από τα µέλη του, και δύο (2) το πολύ τακτικά µέλη της Εταιρείας, που ασχολούνται ή κατέχουν το θέµα.
5. Για τις επιστηµονικές εκδηλώσεις το ∆ιοικητικό Συµβούλιο µπορεί να ορίζει, επίσης, επιστηµονικές επιτροπές µε συµβουλευτικές αρµοδιότητες επί των αµιγώς επιστηµονικών θεµάτων της κάθε εκδήλωσης. Τα µέλη των επιστηµονικών αυτών επιτροπών επιλέγονται µεταξύ των τακτικών µελών που έχουν εργασθεί ή κατέχουν το αντικείµενο της εκδήλωσης.
6. Για χορήγηση ηθικών ή υλικών επάθλων, το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ορίζει πενταµελή επιτροπή υποτροφιών, στη οποία προεδρεύει ο Πρόεδρος της Εταιρείας. Η επιτροπή υποτροφιών αξιολογεί υποβαλλόµενες αιτήσεις υποψηφιότητας για υποτροφίες µετεκπαίδευσης ή επιχορηγήσεις ερευνητικών προγραµµάτων, τις οποίες προκηρύσσει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο, επιλέγει και υποβάλλει σ’ αυτό τη σχετική έκθεση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ∆’
ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ∆ΙΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Άρθρο 21.
Τροποποίηση του Καταστατικού αυτού µπορεί να γίνει οποτεδήποτε αυτό κριθεί απαραίτητο. Τη σχετική απόφαση πρέπει να πάρει η Εταιρεία σε έκτακτη Γενική Συνέλευση, που θα έχει συγκληθεί γι’ αυτό το σκοπό, κατά την οποία παρίστανται τα 2/3 (δύο τρίτα) τουλάχιστον των µελών µε δικαίωµα ψήφου και µε πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Άρθρο 22.
Σε παρόµοια συνεδρίαση ως του άρθρου 21, µπορεί να αποφασισθεί η διάλυση της Εταιρείας ή η συγχώνευσή της µε άλλη Ιατρική Εταιρεία ή άλλο Επιστηµονικό Σωµατείο.

Άρθρο 23.
Σε περίπτωση διάλυσης της Εταιρείας, η περιουσία της περιέρχεται όπου αποφασίσει η Γενική Συνέλευση µε απόλυτη πλειοψηφία (ευαγές ίδρυµα, ερευνητικό κέντρο ή άλλα Σωµατεία ή Ιδρύµατα, που υπηρετούν παρεµφερείς σκοπούς), όπως ορίζει η διαδικασία του άρθρου 21 του παρόντος καταστατικού.

Άρθρο 24.
1. Ό,τι δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, ρυθµίζεται κατ’ αρχήν από τον Αστικό Κώδικα και επιπροσθέτως από τους σχετικούς περί Σωµατείων νόµους.
2. Η ∆ιοίκηση του Σωµατείου, για την αντιµετώπιση κάθε θέµατος που δεν προβλέπεται από το παρόν Καταστατικό, µπορεί να εκδίδει εσωτερικούς κανονισµούς που συντάσσει, µε την προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι σχετικές διατάξεις των νόµων που ισχύουν για τα Σωµατεία και δεν θα είναι αντίθετοι µε τους όρους και το πνεύµα του καταστατικού.

Άρθρο 25.
Το Καταστατικό αυτό αποτελείται από είκοσι πέντε (25) άρθρα.
Το Καταστατικό αυτό διαβάσθηκε και εγκρίθηκε από τη Συνέλευση των ιδρυτικών µελών, η οποία συγκλήθηκε µε όλους τους τύπους, αποκλειστικά γι’ αυτό το σκοπό στις 7 /2 /2003 .

Η ισχύς του αρχίζει από την εγγραφή στο ειδικό δηµόσιο βιβλίο (Σωµατείο) του Πρωτοδικείου Αθηνών και την καταχώρηση σ’ αυτό του αριθµού της δικαστικής αποφάσεως περί εγκρίσεως του.